Månadsarkiv: mars 2009

Viktigt att fokusera på nyttan

Idag skriver jag i Newsmill om behovet av att utöver den viktiga närhetsprincipen som präglat Europadebatten också fokusera på var beslut gör störst nytta och leder till bäst resultat.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kampanjskolan #03 – Vårt politiska program

Vi möter väljarna med ett tydligt program om hur vi vill använda vårt inflytande i EU för att göra Sverige och Europa bättre.

I samband med vårt partiråd då vi också utsåg kandidater antog vi vår Europapolitiska plattform ”Ett starkt Europa för Sveriges bästa”. Denna beskriver tydligt våra prioriteringar och vilka åtgärder vi vill genomföra.

Denna plattform kommer att kompletteras med ett valmanifest som presenteras närmare valrörelsen.

Lämna en kommentar

Under Kampanjskolan

Mot protektionism, för konkurrenskraft

På Europaportalen skriver Gunnar Hökmark och Anna Kinberg Batra om behovet av stabila statsfinanser och att stärka konkurrenskraften i Europa. De skriver bland annat:

”Vi behöver nu återfå stabiliteten i finansmarknaderna för att på nytt få igång utlåning och förutsättningar för investeringar. Samtidigt måste vi ses till att inte bara hålla marknaderna öppna för handel eftersom vi ser att protektionismen växer fram och är det största hotet mot den ekonomiska återhämtningen. Det innebär att reglerna för statsstöd och konkurrens måste upprätthållas, inte tänjas och vridas eftersom det riskerar att skapa statsstödskaruseller som håller företag med överkapacitet och vikande marknader under armarna samtidigt som morgondagens jobb och investeringar missgynnas. ”

Artikeln kan läsas här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kampanjskolan #02 – Varför rösta?

I förra valet – 2004 – röstade endast 38 % av väljarna. Det är viktigt att vi förmår få fler att tycka det värt att rösta och som valarbetare kommer det därför att bli vanligt att få frågor om just detta. Här är några frågor och tänkbara svar.

Varför ska jag rösta i Europavalet?

Vi kan inte lösa internationella problem ensamma och därför måste vi samarbeta med andra. Det kan handla om föroreningar eller internationell brottslighet som också påverkar Sverige. För ett litet land som Sverige är Europasamarbetet ett medel för att påverka även utanför våra nationsgränser. Vårt inflytande är beroende av att vi har företrädare med en klar vision som kan tala för Sverige och få med sig andra på vår linje.

 

Vad handlar Europavalet om?

Europaparlamentet, som väljs vart femte år, är en viktig och kraftfull aktör när beslut fattas inom EU. Varje medlemsland har ett bestämt antal platser i parlamentet. Antalet platser viktas efter folkmängd. Sverige har idag 19 av totalt 785 platser i parlamentet. Som EU-medborgare är det din grundläggande rättighet att rösta i valet till Europaparlamentet, och din möjlighet att säga hur EU ska arbeta. Europavalet handlar om att välja världens enda direktvalda gränsöverskridande och flerspråkiga parlament och EU:s enda direktvalda institution.

 

Varför ska jag rösta på Moderaterna i Europavalet?

Moderaterna vill använda Europasamarbetet till att göra Sverige och Europa bättre, friare och starkare för människor och företag. Vi är det parti som bäst och starkast driver svenska intressen i EU. Vi vill ha en tuffare miljöpolitik, att ta krafttag mot den internationella brottsligheten, mindre byråkrati, ett gemensamt asylsystem och värna demokrati i vår omvärld. Våra åsikter tar sina utgångspunkter i viktiga svenska principer om öppenhet, effektivitet, jämställdhet och omsorg om naturen.

 

Hur berör Europavalet mig?

Vårens Europaval är mycket viktigt. Det har stor betydelse vilka företrädare som representerar Sverige i Europaparlamentsvalet. En enskild ledamot i parlamentet kan få stort inflytande och påverka lagstiftning för en halv miljard människor. Precis som här hemma är det viktigt för dig att välja vilka politiker du vill ska påverka din framtid och vardag. Om inte du bryr dig kommer någon annan att göra det – och bestämma vem som ska vara din företrädare i EU:s enda direktvalda församling. Se till att du får det Europa du vill ha. Dina ledamöter är din röst i EU, välj en ledamot som tänker som du och som kan göra din röst hörd. Det är det som är demokrati.

1 kommentar

Under Kampanjskolan

Moderatkvinnorna inleder sin kampanj

Nu inleder moderatkvinnorna sin kampanj med en kokbok. Läs mer här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Skattechock fel väg ur krisen

Mona Sahlin och Thomas Östros presenterar i Dagens Nyheter idag nya skattehöjningar på fem miljarder kronor. De vill bland annat införa en förmögenhetsskatt. 

Det finns flera saker att säga om detta.

1. Att nu införa en förmögenhetsskatt är fel väg att gå. Det innebär att vi kommer att få mindre kapital i Sverige som kan användas för att investera i svenska verksamheter. Detta leder till färre jobb.

2. Socialdemokraterna är fortsatt ansvarslösa. De presenterar idag skattehöjningar motsvarande fem miljarder, men fortsätter föreslå massiva utgifter som de inte har finansiering för. Effekten av socialdemokraternas politik är tydlig: statsfinanserna skulle knäckas och krav på nedskärningar i välfärden skulle komma som ett brev på posten.

3. Det råder full splittring inom vänstern. Miljöpartiet går idag ut och avvisar skattehöjningarna. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson pekar på hur ett återinförande av förmögenhetsskatten skulle leda till att kapital försvann ur landet.

Konfliktlinjen i svensk politik förstärks:

Ansvar mot ansvarslöshet.

Arbetslinjen mot bidragslinjen.

Prioritering av välfärdens kärna mot utbyggda bidragssystem.

1 kommentar

Under Uncategorized

Debatt med Baylan

Igår mötte jag socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan i en diskussion om valet 2010 och vilken roll integrationspolitiken kommer att spela. Arrangör var tidskriften Fokus och diskussionen kan ses här.

Det blev en bra och intressant diskussion om kretsade kring en rad frågor. Tyvärr blev det inte mycket diskussion om Europavalet, men desto mer om valen 2010. Jag är övertygad om att 2010 års val kommer att präglas av tre viktiga dimensioner. Det blir ett ansvarsval där det blir viktigt för väljarna vilket regeringsalternativ som bäst tar ansvar för statsfinanser och Sverige. Det blir ett framtidsval där det blir avgörande för väljarna vilka konkreta reformprogram och framtidsplaner de olika alternativen har. Och det blir ett val mellan två regeringsalternativ.

I detta – och utifrån hur s, v och mp agerar – tror jag att vi redan kan se konturerna till de avgörande konflikterna i 2010 års val.

Vårt ansvarstagande kommer att ställas mot ett alternativ vars politik skulle leda till knäckta statsfinanser och därmed nedskärningar av välfärden.

Vår arbetslinje kommer att ställas mot en återgång till den bidragslinje som skapade det stora utanförskapet.

Vår prioritering av välfärdens kärna kommer att ställas mot utbyggda bidragssystem.

Baylan gav igår inga nya besked om deras alternativ. Han lämnade över några papper som innehöll deras förslag i jobbpolitiken. Värt att notera att det som vanligt inte fanns någon finansiering för alla deras förslag. Man riktigt hör hur sedelpressarna jobbar, hur statsfinanserna knäcks och hur nedskärningar i välfärden därmed skulle tvingas fram. Det är ansvarslöst!

Jobbpolitiken kommer att bli central i 2010 års val. Det är jag övertygad om och det bekräftar också Synovate i den undersökning om vilka frågor väljarna tycker är viktiga som presenterades igår.

Detta hänger samman med vad jag tror är svaret på den fråga som gårdagens diskussion skulle handla om, nämligen i vilken grad integrationsfrågorna kommer att spela roll i 2010 års val. Jag är övertygad om att det kommer att göra det – av skälet att väljarna tycker att detta är ett viktigt samhällsproblem. Men jag tror att det kommer att ske utifrån ett jobbperspektiv. Det stora utanförskap som finns bland människor med invandrarbakgrund är en av politikens viktigaste utmaningar.

Under socialdemokratins tid vid makten 94-06 så ökade utanförskapet bland utrikesfödda och skolresultaten försämrades. Sedan 2006 har utvecklingen vänt och det är idag fler utrikesfödda i sysselsättning än 2006. Detta är en mycket viktig fråga och moderaterna kommer att fatta beslut om ett nytt program för migration och integration på vår partistämma i augusti.

En annan händelse som kommer att påverka förutsättningarna för 2010 års val är hur det går i Europavalet. Ett bra valresultat och en bra kampanj för oss moderater kommer att skapa goda förutsättningar inför valet 2010. Det är ytterligare ett skäl för oss att vara aktiva och möta väljarna i valet där förtidsröstningen inleds 20 maj.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Ett progressivt näringsliv efterlyses

Idag skriver jag i Svenska Dabladet om näringslivet och marknadsekonomins utveckling. Jag tror att tiderna sällan varit mer lämpliga för ett näringsliv som träder fram och tar ansvar.

Sedan är det viktigt –  vilket jag också påtalar i artikeln – att inte generalisera. Samtidigt som det finns företag som agerar kortisiktigt mm så finns det många företag som sliter och sätter sina medarbetare i första rummet.

För oss moderater som värnar marknadsekonomin och ett gott företagsklimat är det viktigt att vara aktiva i diskussionen om vad som nu pågår så att vi inte får en utveckling med för mycket regleringar som motverkar nya företag och nya jobb. En viktigt grund för detta är givetvis också att vi förmår hålla i statsfinanserna.

1 kommentar

Under Uncategorized

1000 medlemmar i vår Facebookgrupp!

Redan har 1000 personer anmält sig till vår Facebookgrupp ”Jag ska. Ska du?”.

Det visar att intresset är stort för moderaterna och kommande val.

Om du inte har gjort det – anmäl dig du också. Skicka ett mail till dina kontakter och uppmana dem att gå med.

Gruppen hittar du här.

1 kommentar

Under Uncategorized

Kampanjskolan #01 – om Europaparlamentet

Nu börjar kampanjskolan. Vi kommer på denna blogg under en period framåt att återkomma med information om valet, kandidaterna, politiken och kampanjen. Syftet är att erbjuda ett sätt att ta del av information som är relevant. Vår förhoppning är att det ska öka intresset för valet och kanske göra att fler vill engagera sig.

Hör gärna av er med tips och idéer på ämnen eller annat som vi bör skriva om. Skriv en kommentar eller maila mig direkt på per.schlingmann@moderat.se.

Vi börjar första delen med information om själva parlamentet. Valet handlar om ju att vi ska välja svenska europaparlamentariker.

Om Lissabonfördraget skulle träda i kraft förändras parlamentets roll och vi återkommer om detta i en del som kommer att handla om just fördraget.

Per Schlingmann

Parlamentet – så funkar det

Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution. Europaparlamentet har gradvis fått utökat makt och beslutar i  dag tillsammans med ministerrådet i lagstiftningsfrågor på de flesta områden. Europaparlamentet kontrollerar också kommissionen och dess förvaltning av budgeten. Till exempel kan parlamentet avsätta hela kommissionen genom misstroendeomröstning.

I takt med att EU har utvidgats med fler medlemsländer har antalet ledamöter ökat. I dag sitter 19 svenska ledamöter i Europaparlamentet, och Moderaterna har fyra mandat. Sammanlagt har Europaparlamentet 785 ledamöter som väljs i allmänna val vart femte år. Europaparlamentets ledamöter har tillsatts genom allmänna och direkta val i alla medlemsländer sedan 1979. Valen hålls i medlemsländerna under en gemensam vecka i juni. Söndagen den 7 juni är det val i Sverige.

Ledamöterna grupperas inte efter land utan är indelade i sju politiska grupper. Alla EU-medborgare har rätt att rösta och är valbara, oavsett var i EU de bor. Europaparlamentet är alltså ett demokratiskt uttryck för unionens närmare 500 miljoner medborgares vilja, och det företräder folkets intressen i diskussionerna med de övriga EU institutionerna.

 

Parlamentets uppgifter

Parlamentet utformar tillsammans med rådet EU:s lagstiftning. Beroende på politikområde har parlamentet varierande tyngd. Det faktum att parlamentet är direktvalt av medborgarna bidrar till att säkerställa EU-lagstiftningens demokratiska legitimitet.

Parlamentet utövar en demokratisk kontroll över övriga EU-institutioner, särskilt kommissionen. När en ny kommission tillträder är ledamöterna utnämnda av medlemsstaternas regeringar, men innan de kan börja arbeta måste de först godkännas av parlamentet. Parlamentet har utfrågningar med var och en av de föreslagna ledamöterna, även kommissionens föreslagna ordförande, och röstar därefter om kommissionen ska antas i sin helhet.  Parlamentet har makten att godkänna eller förkasta utnämningen av kommissionsledamöter, och det har rätt att avge misstroendevotum mot kommissionen som helhet.

Parlamentet har makten över pengarna. Tillsammans med rådet har parlamentet makten över EU:s budget och kan därför påverka EU:s utgifter. Parlamentets budgetkontrollutskott övervakar hur budgeten används, och varje år beslutar parlamentet om man ska godkänna kommissionens förvaltning av budgeten under det gångna räkenskapsåret. Denna godkännandeprocess går under benämningen ”bevilja ansvarsfrihet”.

Lämna en kommentar

Under Kampanjskolan, Uncategorized